Η πρόσβαση στα αρχεία και τη σύνθεση των οργάνων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επιστολή της ΕΑΕ προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την πρόσβαση στα αρχεία και τη σύνθεση των οργάνων της Αρχής

Ιούνιος 2001


 Κείμενο επιστολής


Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) είναι το μόνο ελληνικό επιστημονικό σωματείο που περιλαμβάνει στους κόλπους του όσους ασχολούνται με αρχεία. Αριθμεί περισσότερα από τριακόσια (300) μέλη, εκπροσωπώντας τους αρχειακούς όλων σχεδόν των δημόσιων και ιδιωτικών αρχειακών ιδρυμάτων καθώς και ερευνητές από ποικίλα επιστημονικά πεδία (με κυρίαρχο την Ιστορία), οι οποίοι χρειάζεται να ανατρέξουν στις πρωτογενείς πηγές πληροφοριών που είναι τα αρχεία.

Ένας από τους σκοπούς της Ε.Α.Ε. είναι, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, η προαγωγή της μελέτης και έρευνας για τη διάσωση και προστασία πάσης φύσεως αρχειακού υλικού για την αξιοποίηση της αρχειακής κληρονομιάς της χώρας.

Επειδή κατά τη διαδικασία εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, κυρίως περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα, που αφορούν ιδίως στην πρόσβαση σε αρχειακό υλικό για ερευνητικούς σκοπούς, η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία ανέλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση καταγραφής των προβλημάτων και εφαρμογής των αρχών της ελεύθερης πρόσβασης στο δημόσιο αρχειακό υλικό. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο εντάσσεται και η επιστολή που σας απηύθυνε στις 2.10.2000 σχετικά με την εκκαθάριση αρχείων της ΕΥΠ. Επίσης, διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στις 2 Μαρτίου 2001 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με θέμα «Δικαίωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφάσεις» με τη συμμετοχή ως εισηγητών ιστορικών & ερευνητών (Έφη Αβδελά, καθηγήτρια Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρο Ασδραχά, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), νομικών (Νίκο Αλιβιζάτο, καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών), διοικητικών (Δημήτρη Παπαδη­μη­τρό­που­λο, Πολιτικό επιστήμονα του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης) και αρχειονόμων.

Όπως προέκυψε και έγινε γενικά αποδεκτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το κυριότερο πρόβλημα με τις αποφάσεις της Αρχής είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη ή δεν εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό οι ανάγκες πρόσβασης των ερευνητών στο αρχειακό υλικό, το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο ως εργαλείο διοίκησης και όχι ως  απαραίτητη πηγή πληροφοριών για την έρευνα.

Για τους παραπάνω λόγους η Ε.Α.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να επανεξεταστεί η πρακτική που εφαρμόζεται από την Αρχή σε αυτές τις περιπτώσεις, με τη συνδρομή των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των αρχειονόμων και των ερευνητών. Γι’ αυτό προτείνουμε να ενταχθούν στα όργανα της Αρχής ο εκάστοτε πρόεδρος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας και ο εκάστοτε Διευθυντής του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Εννοείται ότι, στο μεταξύ, η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία, εφόσον οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών της μπορούν να σας φανούν χρήσιμες.