Νεολαία και αρχεία

Συνδιοργάνωση με Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας Αριστερής Νεολαίας
20 Μαρτίου 2008, Αθήνα

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτής της επιστημονικής ημερίδας, με σκοπό να συζητηθούν τα οργανωτικά, μεθοδολογικά και νομικά προβλήματα που συνδέονται με τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και ελεύθερη πρόσβαση των ιδιωτικών και δημόσιων αρχείων που αφορούν την ελληνική νεολαία τα τελευταία πενήντα χρόνια και να παρουσιαστεί το περιεχόμενο τους.

Από πλευράς ΕΑΕ συμμετείχε το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Χαρωνίτης με την εισήγηση «Η νεολαία στο αρχειακό τοπίο: Διαθεσιμότητες, όρια, προοπτικές».

Το αντικείμενο της ημερίδας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των αναζητήσεων που απασχολούν ιστορικούς ερευνητές και αρχειακούς, όσον αφορά την αξιοποίηση του αρχειακού πλούτου που βρίσκεται ακόμη σε χειμέρια νάρκη, παραγνωρισμένος, αταύτιστος ή απρόσιτος, στα χέρια ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Τα ιδιαίτερα προβλήματα της νεολαίας τα τελευταία χρόνια, κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και σημαντική τη συστηματική αναζήτηση και διερεύνηση των αρχείων που διατηρούν τα ίχνη των αγώνων -και των αγωνιών- της νεολαίας.