αρχική σελίδα


Αρχειακή νομοθεσία

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Νόμος 1946/1991 "Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις"

Νόμος 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"

Νόμος 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), άρθρο 5 και σχετικές διατάξεις: Πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα

ΝΟΜΟΣ 2690/1999, ΑΡΘΡΟ 5:
Πρόσβαση σε έγγραφα
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 1599/1986, ΑΡΘΡΟ 16
Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων
ΝΟΜΟΣ 1943/1991, ΑΡΘΡΟ 6
Δημοσιότητα της διοικητικής δράσης
Υ.Α. 77921/1440/1995
Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές
για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

ΝΟΜΟΣ 2238/1994, ΑΡΘΡΟ 85

Φορολογικό απόρρητο
ΝΟΜΟΣ 2392/1996
Πρόσβαση σε στατιστικές πληροφορίες

Βλ. και ν. 1946/1991, άρθρα 2 και 42

Νόμος 2846/2000
Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου

Νόμος 3391/2005
Άρθρο 11 (τροποποίηση διατάξεων ν. 1946/1991 και ν. 2846/2000)

Νόμος 3658/2008
Μέτρα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και άλλες διατάξεις