αρχική σελίδα


Αρχειακή νομοθεσία

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Νόμος 1946/1991

Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ >> Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ >> Οργάνωση και σκοπός των Γ.Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ >> Κεντρική Υπηρεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ >> Περιφερειακές υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ >> Προσωπικό των Γ.Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ >> Συλλογικά όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ >> Άλλες διατάξεις

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ