αρχική σελίδα


Αρχειακή νομοθεσία

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Νόμος 2690/1999

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

Άρθρο 5
Αιτιολογική έκθεση
Παρατηρήσεις

Επιστροφή


ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

2. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.

3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, αστυνομικών, ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για τον σκοπό αυτόν.

5. Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6. Η απόρριψη του κατά τις παρ. 1 και 2 αιτήματος πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να γνωστοποιείται εγγράφως στον αιτούντα το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο αυτό διαλαμβάνονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1599/1986, με ουσιώδεις πάντως διαφοροποιήσεις. Έτσι, προβλέπεται η πρόσβαση όχι μόνο στα διοικητικά έγγραφα, αλλά και στα ιδιωτικά τα οποία φυλάσσονται από τις διοικητικές αρχές. Ως προς τα διοικητικά έγγραφα επαναλαμβάνεται ο ήδη ισχύων κανόνας (άρθρο 16 του ν. 1599/1986) για το δικαίωμα γνώσης τους χωρίς την ανάγκη επίκλησης και απόδειξης έννομου συμφέροντος. Αντιθέτως, ως προς τα φυλασσόμενα ιδιωτικά έγγραφα, απαιτείται η ύπαρξη ειδικού έννομου συμφέροντος. Προς τούτο, θα πρέπει τα έγγραφα αυτά να είναι σχετικά με υπόθεση του ενδιαφερομένου εκκρεμή ή περαιωμένη.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η Επιτροπή κρίνει ότι δεν απαιτείται η προβολή εννόμου συμφέροντος και μάλιστα η απόδειξη ύπαρξής του για τη γνώση των διοικητικών εγγράφων, ενώ αντιθέτως τούτο απαιτείται για τη γνώση των ιδιωτικών εγγράφων τα οποία φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεση του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση.

3. Για τα έγγραφα που αναφέρονται σε συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου η Επιτροπή θεωρεί ότι η αρμόδια αρχή (π.χ. Γραφείο Πρωθυπουργού ή Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου) πρέπει να έχει διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήματος γνώσης τους από ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ακόμη και όταν οι συζητήσεις δεν είναι σχετικές με συγκεκριμένα πρόσωπα, δεδομένου ότι μπορεί να περιέχουν πολιτικής φύσης θέματα και απόψεις. Η ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να μην ικανοποιήσει το αίτημα πρόσβασης στα έγγραφα, όταν τούτο δυσχεραίνει την έρευνα δικαστικών και άλλων αρχών, περιορίζεται με την προσθήκη ότι η μη ικανοποίηση του αιτήματος επιτρέπεται όταν, όταν είναι δυνατόν να δυσχεράνει "ουσιωδώς" την έρευνα.
Περαιτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι η παράγραφος αυτή θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής:

"Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου, αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, στρατιωτικών ή αστυνομικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.