αρχική σελίδα


Σχετικά με την ΕΑΕ

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Με λίγα λόγια...

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία είναι ο επιστημονικός φορέας που συγκεντρώνει στις τάξεις του περισσότερους από 400 Έλληνες αρχειονόμους, ιστορικούς και ερευνητές. Έχει ως βασικούς σκοπούς την ευαισθητοποίηση για τη διάσωση και προστασία του αρχειακού υλικού, την προβολή και την αξιοποίηση της αρχειακής μας κληρονομιάς, την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων πληροφοριών σε φορείς που διαχειρίζονται αρχεία, καθώς και την εκπαίδευση-επιμόρφωση των εργαζομένων στα διάφορα Αρχεία της χώρας μας.

Γιατί ιδρύθηκε η ΕΑΕ

Η ίδρυση της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, τον Ιούνιο του 1990, υπήρξε αποτέλεσμα ορισμένων σημαντικών διαπιστώσεων και μιας ώριμης συγκυρίας στην ελληνική πραγματικότητα των αρχείων.
Η μέχρι τότε έλλειψη αρχειακής πολιτικής σε κρατικό επίπεδο, οι ιδιαιτερότητες στη συγκρότηση της αρχειακής υποδομής, λειτουργίας και στελέχωσης των Αρχείων που οφείλονται στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας, είχαν συχνά θλιβερές συνέπειες. Η Η αδιαφορία, η δυσκολία εντοπισμού και η καταστροφή τεκμηρίων της ιστορικής μνήμης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ιστορία ενός κράτους και την αυτογνωσία ενός λαού, είναι μερικά από τα αρνητικά αποτελέσματα.
Η συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι εργαζόμαστε στο χώρο των αρχείων και της έρευνας, μας οδήγησαν στο συντονισμό αυτής της προσπάθειας. Ο στόχος ήταν να βρούμε μια κοινή γλώσσα και να συμβαδίσουμε με τους ευρωπαίους συναδέλφους μας παρακολουθώντας την εξέλιξη και την προβληματική που θέτει η επιστήμη της αρχειονομίας στις μέρες μας.

Στη εικοσάχρονη παρουσία της, η Ε.Α.Ε. έχει να επιδείξει πλούσιο έργο όπως: διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους έλληνες αρχειονόμους, συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης των μελών της, συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς και τα αρχειονομικά συνέδρια, έκδοση επιστημονικών και χρηστικών βιβλίων για τα αρχεία και την έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού "Αρχειακά Νέα".