αρχική σελίδα


Μέλη

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

αίτηση εγγραφής
Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί στο Δ.Σ. ταχυδρομικά (Τ.Θ. 13633 , 103 10 Αθήνα), με e-mail (eae[at]eae[dot]org[dot]gr, συνημμένο αρχείο doc) ή με fax (+30 210 6782214, +30 2108807824).

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΑΕ, τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα.

Δικαίωμα εγγραφής:
Τακτικά μέλη: 10 ευρώ
Οργανισμοί, ιδρύματα νομικά πρόσωπα: 30 ευρώ
Δόκιμα μέλη: 5 ευρώ
Ετήσια συνδρομή:
Τακτικά μέλη: 20 ευρώ (με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.5.2013, η ετήσια συνδρομή μειώθηκε από 25 σε 20 ευρώ).
Οργανισμοί, ιδρύματα νομικά πρόσωπα: 75 ευρώ
Δόκιμα μέλη: 12 ευρώ

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι εργάζονται σε Αρχεία ή ομοειδή ιδρύματα και ασχολούνται με εργασίες διαχείρισης, καταγραφής, ταξινόμησης, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, συντήρησης, αναπαραγωγής, ψηφιοποίησης αρχείων, όπως αυτά ορίζονται από τους νόμους του κράτους. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν επίσης απόφοιτοι των ανωτάτων και ανωτέρων σχολών αρχειονομίας, διδάκτορες και καθηγητές της αρχειονομίας, ερευνητές ή ιστορικοί.
Οργανισμοί, Ιδρύματα ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με θέματα αρχείων μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη και εκπροσωπούνται από το διευθυντή ή τον προϊστάμενό τους.
Το ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των Οργανισμών, Ιδρυμάτων ή Νομικών προσώπων ως τακτικών μελών προσδιορίζεται στο τριπλάσιο των ποσών που υποχρεώνονται να καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα ως τακτικά μέλη

Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν οι φοιτητές και σπουδαστές αρχειονομίας.
Η απόφαση για εγγραφή τακτικού ή δόκιμου μέλους λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου, με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των μελών του. Επικύρωση της απόφασης γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.
Τα δόκιμα μέλη για να γίνουν τακτικά υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με την ίδια διαδικασία που αφορά την εγγραφή των τακτικών μελών.
Μετά την οριστική εγγραφή το τακτικό μέλος, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, έχει το δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ το δόκιμο μόνον το δικαίωμα ψήφου και εκλέγειν.
Το ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των δόκιμων μελών προσδιορίζεται στο ήμισυ των ποσών που υποχρεώνονται να καταβάλλουν τα τακτικά μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα τα οποία έχουν προαγάγει με κάθε τρόπο το έργο της αρχειονομίας ή έχουν συμβάλει αποφασιστικά στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και στη διάσωση και τη διαφύλαξη αρχειακού υλικού.
Για την ανακήρυξη απαιτείται εισηγητική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμένη από 3 τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία.
Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Εταιρείας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.