ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Νόμος 1946/1991
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις
Καθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ΓΑΚ, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τμήματα και ιδρύονται Αρχεία σε όποιες έδρες νομών δεν υπήρχαν ήδη.
ΦΕΚ 69 - 14.05.1991

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Νόμος 2472/1997
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής.
(με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του Ν. 4139/2013)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Νόμος 2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα
Περιγράφεται το αντικείμενο και περιεχόμενο του αντικειμένου της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο αρχικός δικαιούχος και το πλαίσιο παραγωγής, θέματα μεταβίβασης, εκμετάλλευσης, άσκησης, ορίζονται οι περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος, καθώς και ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης. Καθορίζεται η διάρκεια των πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου.

ΦΕΚ 25 - 04.03.1993

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Νόμος 1599/1986
Σχέσεις Κράτους-Πολίτη
Άρθρο 16: Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων

ΦΕΚ 75 - 11.06.1986

Νόμος 1943/1991
Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις.
Άρθρο 6: Δημοσιότητα της διοικητικής δράσης
ΦΕΚ 50 - 11.04.1991

Νόμος 2238/1994
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 85: Φορολογικό Απόρρητο
2.Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις και κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον.
6. Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του άρθρου αυτού συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και ποινικό αδίκημα για παράβαση καθήκοντος.
Υπουργική Απόφαση 77921/1440/1995
Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Ορισμοί
Άρθρο 3: Άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες
Άρθρο 4: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πληροφοριών - Διαδικασία
Άρθρο 5: Σύσταση - αρμοδιότητες επιτροπής για την πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιβάλλον
Άρθρο 6: Διάδοση πληροφοριών
ΦΕΚ B 795 - 14.09.1995
Nόμος 2392/1996
Πρόσβαση σε στατιστικές πληροφορίες
Άρθρο 1: Πρόσβαση της Γ.Γ. της Ε.Σ.Υ.Ε. σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία
Άρθρο 2: Υποχρέωση παροχής υλικού για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων
Άρθρο 3: Υποχρέωση παροχής στοιχείων
Άρθρο 4: Επιβαλλόμενες ποινές
Άρθρο 5: Απόρρητο στατιστικών στοιχείων
Άρθρο 6: Απόρρητο πρωτογενών στοιχείων
Άρθρο 7: Δημοσίευση και διάδοση στατιστικών στοιχείων
Άρθρο 8: Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου
Νόμος 2690/1999
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
Άρθρο 5: Πρόσβαση σε έγγραφα

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Νόμος 2846/2000
Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΦΕΚ 229 - 23.10.2000
Νόμος 3391/2005

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις
Άρθρο 11: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄)
2. Στα Γ.Α.Κ. υπάγεται και το Αρχείο Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
ΦΕΚ 240 - 04.10.2005

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Νόμος 3658/2008

Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 70 - 22.04.2008