Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) είναι ο επιστημονικός φορέας που συγκεντρώνει στις τάξεις του περισσότερους από τετρακόσιους (400) Έλληνες αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους, ιστορικούς και ερευνητές.
Έχει ως βασικούς σκοπούς την ευαισθητοποίηση για τη διάσωση και προστασία του αρχειακού υλικού, την προβολή και την αξιοποίηση της αρχειακής μας κληρονομιάς, την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων πληροφοριών σε φορείς που διαχειρίζονται αρχεία, καθώς και την εκπαίδευση-επιμόρφωση των εργαζομένων στα διάφορα Αρχεία της χώρας μας.
Καταστατικό

Καταστατικό ΕΑΕ
Το 2004 , η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία εισήλθε στο 15ο χρόνο της ζωής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για μεγαλύτερη συμμετοχή των αρχειονόμων, των μελών, των φίλων και των φορέων που ασχολούνται με τα αρχεία και την αρχειονομία, και αποβλέποντας στην καλύτερη λειτουργία των οργάνων της Εταιρείας, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών για την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού.

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας των Αρχειονόμων

Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, Κώδικας Δεοντολογίας των Αρχειονόμων, μετάφραση: Ν. Παντελάκης-Ζ. Συνοδινός, Αθήνα, Μάιος 1998

Ο Κώδικας εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Α. στη 13η Σύνοδό της, Πεκίνο, 6 Σεπτεμβρίου 1996.

Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είναι ένα κείμενο αναφοράς. Δεν είναι επίσημο κείμενο.

Ενημερωτικό φυλλάδιο
Χρονολόγιο

20 Χρόνια ΕΑΕ

Χρονολόγιο δράσεων και σημαντικών στιγμών της ΕΑΕ.
(12 Μαρτίου 1990 – 30 Σεπτεμβρίου 2010)

Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας:

e-mail: eae@eae.org.gr

Τηλ.: 210 3418057


Ταχ. δ/νση: Πελλήνης 3, 112 51, Αθήνα

Γιατί ιδρύθηκε η ΕΑΕ

Η ίδρυση της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, τον Ιούνιο του 1990, υπήρξε αποτέλεσμα ορισμένων σημαντικών διαπιστώσεων και μιας ώριμης συγκυρίας στην ελληνική πραγματικότητα των αρχείων.

Η μέχρι τότε έλλειψη αρχειακής πολιτικής σε κρατικό επίπεδο, οι ιδιαιτερότητες στη συγκρότηση της αρχειακής υποδομής, λειτουργίας και στελέχωσης των Αρχείων που οφείλονται στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας, είχαν συχνά θλιβερές συνέπειες. Η αδιαφορία, η δυσκολία εντοπισμού και η καταστροφή τεκμηρίων της ιστορικής μνήμης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ιστορία ενός κράτους και την αυτογνωσία ενός λαού, είναι μερικά από τα αρνητικά αποτελέσματα.

Η συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι εργαζόμαστε στο χώρο των αρχείων και της έρευνας, μας οδήγησαν στο συντονισμό αυτής της προσπάθειας. Ο στόχος ήταν να βρούμε μια κοινή γλώσσα και να συμβαδίσουμε με τους ευρωπαίους συναδέλφους μας παρακολουθώντας την εξέλιξη και την προβληματική που θέτει η επιστήμη της αρχειονομίας στις μέρες μας.

Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία αδιάλειπτης παρουσίας της, η ΕΑΕ έχει να επιδείξει πλούσιο έργο όπως: διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους έλληνες αρχειονόμους, συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης των μελών της, συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς και τα αρχειονομικά συνέδρια, έκδοση επιστημονικών και χρηστικών βιβλίων για τα αρχεία και την έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού "Αρχειακά Νέα" και προσφάτως (2020) κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος μιας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης με τίτλο "Folio".