Επιτροπή Αρχείων Επιχειρήσεων - ΕΑΕ/ΕΑΕπ

Λειτουργία Επιτροπής Αρχείων Επιχειρήσεων στους κόλπους της ΕAE

Τα αρχεία επιχειρήσεων έχουν ευρύτερη κοινωνική αξία: ο κεντρικός ρόλος που παίζει η οικονομία και η επιχειρηματική δράση, μέσω της παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τα καθιστά σημαντικά στοιχεία της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία ενεργοποιεί Επιτροπή Αρχείων Επιχειρήσεων (ως τέτοια νοούνται τα αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα τραπεζικά αρχεία και τα βιομηχανικά αρχεία) με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία τους καθώς και τη διάσωση, μελέτη και προβολή τους, ώστε να είναι προσβάσιμα στη σχετική έρευνα, ως αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης της ιστορίας της οικονομίας της χώρας.

Ο κεντρικός στόχος της Επιτροπής επιδιώκεται με:

α. τη χαρτογράφηση των φορέων/οντοτήτων που φυλάσσουν αρχεία επιχειρήσεων και των συναφών αρχειακών συνόλων

β. τη συμβολή στη διάσωση αρχείων επιχειρήσεων

γ. την ευαισθητοποίηση ειδικών και μη, εταιρειών και των στελεχών τους, καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου – παροχή συμβουλευτικού έργου σε συναφή ζητήματα

δ. τη δικτύωση με συναφείς φορείς (π.χ. Business Archives Council. Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς-Ελληνικό Τμήμα, Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας) και στόχο τη συμβολή στη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής για τα αρχεία επιχειρήσεων.


ΕΑΕ/ΕΑΕπ

Υπέυθυνη Επιτροπής: Ελένη Μπενέκη
Τηλ.: 6974749291

Ανακοινώσεις Επιτροπής Αρχείων Επιχειρήσεων (ΕΑΕ/ΕΑΕπ)

Κεντρική στόχευση της Επιτροπής

      Τα αρχεία επιχειρήσεων έχουν ευρύτερη κοινωνική αξία: ο κεντρικός ρόλος που παίζει η οικονομία και η επιχειρηματική δράση, μέσω της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, τα καθιστά σημαντικά στοιχεία της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και αναπόσπαστο μέρος του ιστορικού αρχειακού αποθέματος των κοινοτήτων.

όλες οι ανακοινώσεις