Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας.
Συνέρχεται μία (1) φορά το χρόνο και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα υπόλοιπα όργανα.
Στην Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος όλα τα έχοντα δικαίωμα ψήφου ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας.
Κάθε δύο χρόνια στη Γενική Συνέλευση διεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενικές Συνελεύσεις 2013-2015

  • photo gs 1
  • photo gs 8
  • photo gs 2
  • photo gs 3
  • photo gs 4
  • photo gs 5
  • photo gs 6
  • photo gs 7
  • photo gs 9
  • phot gs 10