Αρχειακά πρότυπα

Το Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων (ICA - International Council on Archives) έχει εκδώσει πρότυπα για την περιγραφή του αρχειακού υλικού, το πλαίσιο παραγωγής του, (τους παραγωγούς και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε), αλλά και για την περιγραφή των φορέων που διατηρούν αρχειακό υλικό.

Στα πλαίσια των εργασιών των Επιτροπών Ορολογίας και Επιμόρφωσης, και από το 2012 της Επιτροπής Εφαρμογής Προτύπων και της Συντακτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε η μετάφραση και έκδοση των παραπάνω προτύπων στα ελληνικά.

Καθώς η παροχή βασικών χρηστικών εργαλείων στα μέλη της αλλά και σε όλους τους Έλληνες εργαζομένους σε αρχειακούς φορείς, αποτελεί βασικό στόχο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, οι επίσημες ελληνικές μεταφράσεις διατίθενται δωρεάν.

Παρκάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρότυπα, τις εκδόσεις τους στα ελληνικά και τις σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις τις ΕΑΕ.

Περιγραφή αρχείων

ΔΙΠΑΠ (Γ): Διεθνές πρότυπο αρχειακής περιγραφής

ISAD(G): General International Standard Archival Description

Καθιερωμενες εγγραφές παραγωγών

ΔΙΠΚΑΕ (ΝΦΠΟ): Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες

ISAAR (CPF):International Standard Archival Authority Records for Corporated Bodies, Persons and Families

Περιγραφή λειτουργιών

ΔΙΠΠΕΛ: Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Λειτουργιών

ISDF: International Standard for Describing Functions

Περιγραφή φορέων

ΔΙΠΠΕΦΔΑ: Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων

ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings