Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες - ΔΠΚΑΕ ( ΝΦΠΟ)

International Standard Archival Authority Records for Corporated Bodies, Persons and Families - ISAAR (CPF)

Το πρότυπο
Το Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες- ΔΙΠΚΑΕ(ΝΦΠΟ) αποτελεί συμπληρωματικό πρότυπο στο γενικό ΔΙΠΑΠ. Παρέχει τις βασικές κατευθύνσεις για την περιγραφή και καθιέρωση των παραγωγών του αρχειακού υλικού.

Συντάχθηκε για να υποστηρίξει τη διάδοση των καθιερωμένων αρχειακών εγγραφών ενθαρρύνοντας τη σύνταξη συμβατών μεταξύ τους, κατάλληλων και επεξηγηματικών περιγραφών που αφορούν νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και οικογένειες, παραγωγούς αρχείων. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με υπάρχοντα εθνικά πρότυπα ή ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη εθνικών προτύπων.
Καθιερωμένες περιγραφές παραγωγών

Η περιγραφή των παραγωγών αρχείων αποτελεί μια σημαντική εργασία των αρχειονόμων, καθώς απαιτεί πλήρη τεκμηρίωση και συνεχή ενημέρωση του πλαισίου παραγωγής και χρήσης των τεκμηρίων, δίνοντας έμφαση στην προέλευσή τους.

Η ανεξάρτητη διαχείριση πληροφοριών του πλαισίου παραγωγής επιτρέπει τη σύνδεση περιγραφών που αφορούν τους παραγωγούς αρχείων και τις πληροφορίες του πλαισίου παραγωγής των αρχείων με περιγραφές αρχειακού υλικού του ίδιου παραγωγού, το οποίο φυλάσσεται σε διαφορετικά Αρχεία και με περιγραφές άλλων πηγών, όπως μουσειακό ή βιβλιακό υλικό το οποίο σχετίζεται με την εν λόγω οντότητα.

Τέτοιες συνδέσεις βελτιώνουν την διαχείριση των αρχείων και διευκολύνουν την έρευνα. 


Η τυποποίηση των περιγραφών των παραγωγών και κατ επέκταση του πλαισίου παραγωγής επιτρέπει:

α. την πρόσβαση στα αρχεία βασισμένη στην περιγραφή του πλαισίου παραγωγής τους η οποία συνδέεται με άλλες περιγραφές των ίδιων αρχείων τα οποία συχνά είναι διασπασμένα,

β. την κατανόηση, από τους χρήστες, του πλαισίου παραγωγής και χρήσης των αρχειακών τεκμηρίων επιτρέποντάς τους να ερμηνεύσουν καλύτερα το περιεχόμενο και τη σημασία τους,

γ. τον προσδιορισμό της ταυτότητας κάθε παραγωγού αρχείου, ενσωματώνοντας την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων,

δ. την ανταλλαγή αυτών των περιγραφών μεταξύ φορέων, συστημάτων και δικτύων.

Η έκδοση του ΔΣΑ
Η δεύτερη έκδοση αποτελεί μια ανεπτυγμένη μορφή της πρώτης (1996) έκδοσης του προτύπου. Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στο Διεθνές Συνέδριο Αρχείων στη Βιέννη τον Αύγουστο του 2004.

Όλες οι εγκεκριμένες μεταφράσεις της έκδοσης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΔΣΑ.
Η μετάφραση και η ελληνική έκδοση

Η ΕΑΕ αποδέχθηκε αίτημα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) για την από κοινού έκδοση της μετάφρασης του προτύπου.

Για το σκοπό αυτό συστήθηκε ομάδα εργασίας στον βασικό κορμό της οποίας συμμετείχαν μέλη της ΕΑΕ τα οποία είχαν και στο παρελθόν ασχοληθεί με τη μετάφραση του ΔΙΠΑΠ (Γ) αλλά και του εγχειριδίου Αρχειονομίας όπως η Χριστίνα Βάρδα (ιστορικός-αρχειονόμος, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ), ο Ζήσιμος Συνοδινός (ιστορικός-αρχειονόμος, ΙΑ-ΕΤΕ), Αμαλία Παππά (Πρόεδρος της ΕΑΕ-υπεύθυνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης, ΓΑΚ) και ο Νέστωρ Μπαμίδης (Αντιπρόεδρος της ΕΑΕ-υπεύθυνος της Επιτροπής Εκδόσεων, ΓΑΚ). Στην ομάδα συμμετείχαν, επίσης, η Μαριέττα Μινώτου (διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους) και ο Γιώργος Χαρωνίτης (μέλος της ΕΑΕ, ΓΑΚ).

Η έκδοση ολοκληρώθηκε το 2013.

Στοιχεία έκδοσης:

Ελληνική μετάφραση: Χριστίνα Βάρδα, Μαριέττα Μινώτου, Νέστωρ Μπαμίδης, Αμαλία Παππά, Ζήσιμος Χ. Συνοδινός, Γιώργος Χαρωνίτης

Επιμέλεια έκδοσης: Νέστωρ Μπαμίδης

ISBN: 978-960-85327-7-9
978-960-7236-16-6

Copyright για την ελληνική έκδοση:
© Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) - Γενικά Αρχεία του ράτους (Γ.Α.Κ.)

Σεμινάρια και εργαστήρια
Το ΔΙΠΚΑΕ(ΝΦΠΟ) έχει παρουσιαστεί στην Αθήνα (2014) και στη Θεσσαλονίκη (2015) στο πλαίσιο των παρακάτω σεμιναρίων:

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Συνδιοργάνωση: ΕΑΕ - ΠΙΟΠ
27-28 Νοεμβρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Συνδιοργάνωση: ΕΑΕ - ΠΙΟΠ
5 - 9 Μαΐου 2014, Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφ. Ειρήνης 14, Ταύρος, Αθήνα