Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Λειτουργιών – ΔΙΠΠΕΛ

International Standard for Describing Functions - ISDF
Το πρότυπο

Το ΔΙΠΠΕΛ παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία περιγραφών των λειτουργιών φορέων οι οποίες συνδέονται με την παραγωγή και τη διατήρηση αρχείων.

Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή μιας λειτουργίας ή οποιασδήποτε από τις υποδιαιρέσεις της (δευτερεύουσα λειτουργία, επιχειρησιακή διαδικασία, δραστηριότητα, καθήκον, συναλλαγή και όποιον άλλον όρο χρησιμοποιείται σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο).

Περιγραφή λειτουργιών
Η περιγραφή των λειτουργιών παίζει σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία του πλαισίου παραγωγής των αρχείων. Σε γενικές γραμμές, οι λειτουργίες θεωρούνται περισσότερο σταθερές από τις διοικητικές δομές, οι οποίες συγχωνεύονται ή μεταφέρονται σε περίπτωση διοικητικής αναδιοργάνωσης. Οι περιγραφές των λειτουργιών βοηθούν στην τοποθέτηση των αρχείων με μεγαλύτερη βεβαιότητα στο πλαίσιο παραγωγής και χρήσης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
α. για να απεικονίζουμε τις λειτουργίες ως ενότητες περιγραφής σε ένα σύστημα αρχειακής περιγραφής,
β. για να ελέγχουμε τη δημιουργία και τη χρήση των σημείων πρόσβασης στις αρχειακές περιγραφές,
γ. για να τεκμηριώνουμε τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές λειτουργίες, ανάμεσα σε αυτές τις λειτουργίες και τους οργανισμούς που τις εξασκούν και ανάμεσα στις λειτουργίες και τα αρχεία που παράγονται εξαιτίας τους.
Η έκδοση του ΔΣΑ

Η πρώτη έκδοση του προτύπου (Δρέσδη, Μάιος 2007) αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Καλών Πρακτικών και Προτύπων του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (ICA/CBPS).

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης αυτού του προτύπου, η ομάδα χρησιμοποίησε υποδείγματα λειτουργικής περιγραφής και ανάλυσης τα οποία εφαρμόζονται στη διαχείριση ιστορικών, ενεργών και ημιενεργών αρχείων στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ελβετία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Χρησιμοποίησε επίσης διεθνείς εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), όπως το ISO 15489 International Standard on Records Management (2001) και το ISO 23081 International Standard on Records management processes - Metadata for records (2006-2007).

'Ολες οι εγκεκριμένες μεταφράσεις της έκδοσης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του
ΔΣΑ.

Η μετάφραση και η ελληνική έκδοση

Το ΔΙΠΠΕΛ αποτελεί το τρίτο πρότυπο που τίθεται στη διάθεση της ελληνικής αρχειακής κοινότητας, μετά το ΔΙΠΑΠ(1995, 2002) και το ΔΙΠΚΑΕ(ΝΦΠΟ)(2013).

Η μετάφραση του προτύπου εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Εφαρμογής Προτύπων της ΕΑΕ (ΕΑΕ/ΕΕΠ) και δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014.


Στοιχεία της έκδοσης:

Ελληνική μετάφραση και επιμέλεια έκδοσης: Νέστωρ Μπαμίδης.

ISBN: 978-618-81234-0-3

Αναπαραγωγή και μετάφραση
Η αναπαραγωγή σε μετάφραση ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό τον όρο ότι γίνεται η αρμόζουσα παραπομπή.


Copyright για την ελληνική έκδοση:
© Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.)

Σεμινάρια και εργαστήρια
Το ΔΙΠΠΕΛ έχει παρουσιαστεί στην Αθήνα (2014) και στη Θεσσαλονίκη (2015) στο πλαίσιο των παρακάτω σεμιναρίων:

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Συνδιοργάνωση: ΕΑΕ - ΠΙΟΠ
27-28 Νοεμβρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Συνδιοργάνωση: ΕΑΕ - ΠΙΟΠ
5 - 9 Μαΐου 2014, Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφ. Ειρήνης 14, Ταύρος, Αθήνα