Αρχεία Λογοτεχνίας

Η διαπίστωση της αναγκαιότητας ενημέρωσης και εντοπισμού των αρχείων που συνδέονται με την ελληνική λογοτεχνία οδήγησε την Ε.Α.Ε. και το Ε.Λ.Ι.Α. στην προσπάθεια συγκρότησης ενός ειδικού καταλόγου αρχείων λογοτεχνίας. Απώτερος και ευκταίος στόχος είναι ο κατάλογος να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες πληροφορίες από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, και παράλληλα να αποτελέσει ερέθισμα για την επικοινωνία όσων ασχολούνται με λογοτεχνικά αρχεία και ενδεχομένως για τη συζήτηση των ιδιαίτερων ζητημάτων, που απορρέουν από την επεξεργασία και τη διαχείριση παρόμοιου υλικού. Ανάλογος προβληματισμός αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων από την Επιτροπή αρχείων Λογοτεχνίας της οποίας είμαστε μέλη.

Ο κατάλογος συγκροτήθηκε με την αποστολή ερωτηματολογίου σε ελληνικές βιβλιοθήκες και αρχεία, πανεπιστημιακές έδρες και βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λογοτέχνες ή πρόσωπα που συνδέονται φιλικά ή συγγενικά με εκλιπόντες λογοτέχνες. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε διακόσιους σαράντα παραλήπτες από τους οποίους ανταποκρίθηκαν περίπου εξήντα.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων είναι: το όνομα του λογοτέχνη ή του αρχείου που περιλαμβάνει συναφές με τη λογοτεχνία υλικό, οι ακραίες χρονολογίες που καλύπτει το υλικό, ο φορέας στον οποίο απόκειται ή το πρόσωπο που κατέχει το αρχείο, τα διαθέσιμα εργαλεία έρευνας ή οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όταν υπάρχουν.
Στις πηγές που εντοπίσαμε περιλαμβάνονται και αρχεία προσώπων που χωρίς κατ' ανάγκη να είναι οι ίδιοι λογοτέχνες, συνδέονται άμεσα -ως λόγιοι, κριτικοί, εκδότες περιοδικών κ.λπ.- με την ιστορία της λογοτεχνίας.

Ένα πρόβλημα που θεωρούμε ανοιχτό και προς συζήτηση είναι η χρονική περίοδος που καλύπτει η αναζήτησή μας. Προς το παρόν ο κατάλογος είναι επικεντρωμένος στον 19ο και στον 20ό αιώνα.

Σημειώνουμε ότι παραλείψαμε τα αρχεία των ζώντων λογοτεχνών όταν αυτά βρίσκονται στα χέρια των ίδιων.

Στο πεδίο "αρχείο / τεκμήρια" επιχειρείται μία πολύ γενική διάκριση μεταξύ αρχείων (ή τμημάτων τους) που προσδιορίζονται με την ένδειξη "αρχείο", και μεμονωμένων χειρογράφων ή επιστολών που προσδιορίζονται με την ένδειξη "τεκμήριο/α".

Κατάλογος αρχείων λογοτεχνίας
.pdf
.xls