Εγγραφή και συνδρομές μελών

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΑΕ, τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη.

Η απόφαση για την εγγραφή τακτικού ή δόκιμου μέλους λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου, με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των μελών του. Επικύρωση της απόφασης γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.

Αίτηση εγγραφής μέλους

Έντυπο Αίτησης Μέλους
Έντυπο Αίτησης Φορέα


Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί στο Δ.Σ. με email: eae@eae.org.gr ή ταχυδρομικά: Πελλήνης 3, 112 51, Αθήνα.

Δικαίωμα εγγραφής
Τακτικά μέλη: 10 ευρώ

Οργανισμοί, ιδρύματα νομικά πρόσωπα: 30 ευρώ


Δόκιμα μέλη: 5 ευρώ
Ετήσια συνδρομή
Τακτικά μέλη: 20 ευρώ
(με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.5.2013, η ετήσια συνδρομή μειώθηκε από 25 σε 20 ευρώ).


Οργανισμοί, ιδρύματα νομικά πρόσωπα: 75 ευρώ


Δόκιμα μέλη: 12 ευρώ

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι εργάζονται σε Αρχεία ή ομοειδή ιδρύματα και ασχολούνται με εργασίες διαχείρισης, καταγραφής, ταξινόμησης, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, συντήρησης, αναπαραγωγής, ψηφιοποίησης αρχείων, όπως αυτά ορίζονται από τους νόμους του κράτους.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν επίσης απόφοιτοι των ανωτάτων και ανωτέρων σχολών αρχειονομίας,διδάκτορες και καθηγητές της αρχειονομίας, ερευνητές ή ιστορικοί.

Έντυπο Αίτησης Μέλους

Οργανισμοί, Ιδρύματα ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με θέματα αρχείων μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη και εκπροσωπούνται από το διευθυντή ή τον προϊστάμενό τους.

Το ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των Οργανισμών, Ιδρυμάτων ή Νομικών προσώπων ως τακτικών μελών προσδιορίζεται στο τριπλάσιο των ποσών που υποχρεώνονται να καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα ως τακτικά μέλη.

Έντυπο Αίτησης Φορέα

Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν οι φοιτητές και σπουδαστές αρχειονομίας.

Τα δόκιμα μέλη για να γίνουν τακτικά υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με την ίδια διαδικασία που αφορά την εγγραφή των τακτικών μελών.

Το ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των δόκιμων μελών προσδιορίζεται στο ήμισυ των ποσών που υποχρεώνονται να καταβάλλουν τα τακτικά μέλη.

Έντυπο Αίτησης Μέλους

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα τα οποία έχουν προαγάγει με κάθε τρόπο το έργο της αρχειονομίας ή έχουν συμβάλει αποφασιστικά στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και στη διάσωση και τη διαφύλαξη αρχειακού υλικού.

Για την ανακήρυξη απαιτείται εισηγητική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμένη από 3 τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία.

Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Εταιρείας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.