Αρχεία και πνευματικά δικαιώματα

15 Μαΐου 2013, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα

Έκδοση: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Μάρτιος 2014

ISBN: 978-960-85327-9-3

Στο χώρο των Αρχείων - σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις Βιβλιοθήκες- το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων (πνευματική ιδιοκτησία / copyright) δεν έχει επαρκώς μελετηθεί, αν και αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλο και συχνότερα οι διαχειριστές αλλά και οι χρήστες των αρχείων -χάρη ή εξαιτίας της αυξημένης προσβασιμότητας στο αρχειακό υλικό. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία διοργάνωσε ημερίδα αφιερωμένη στο συγκεκριμένο θέμα.

Άξονες της συζήτησης αποτέλεσαν:

  • το νομικό πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων (καθορισμός δικαιωμάτων, έκταση δικαιωμάτων, διαδοχή κατόχων δικαιωμάτων/νομική μεταβίβαση, περιορισμοί, διάρκεια δικαιωμάτων)
  • τα προβλήματα στη διαχείριση της πληροφορίας - διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων από τους φορείς φύλαξης (ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν λόγω της φύσης του υποστρώματος των αρχείων)
  • οι νέες τεχνολογίες και τα πνευματικά δικαιώματα (προστασία, περαιτέρω χρήση τεκμηρίων)
  • τα πνευματικά δικαιώματα των μεταδεδομένων
  • η διεθνής πρακτική

Στόχος ήταν η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου και αντιπροσωπευτικότερου δείγματος εκπροσώπων φορέων φύλαξης και διαχείρισης αρχείων (δημόσιων και ιδιωτικών) καθώς και χρηστών, οι οποίοι θα καταθέσουν τις εμπειρίες, τα ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση και χρήση αρχείων ποικίλου υποστρώματος, προέλευσης και περιεχομένου, τους προβληματισμούς αλλά και τις θέσεις τους πάνω στο θέμα.