Αρχειονομία και Ιστορία, μιά προβληματική

Πρακτικά Στρογγυλής Τράπεζας από τη Συνάντηση Αρχειονομίας Τα Ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει.
Πρέβεζα, 12-16 Σεπτεμβρίου 1990

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δῆμος Πρέβεζας Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους Ἑλληνικὴ Ἀρχειακὴ Ἑταιρεία

Έκδοση: Μάρτιος 2015, Αθήνα

ISBN: 978-618-81234-4-1, 978-618-81847-0-1
Απο το εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης:

Πριν από 25 ακριβώς χρόνια, τον Μάρτιο του 1990, ιδρύεται η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία. Από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση Αρχειονομίας στην Πρέβεζα, με διοργανωτές την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τον Δήμο Πρέβεζας.

Ήταν η πρώτη συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των συναδέλφων του χώρου, συγκεντρώνοντας πε- ρισσότερες από εβδομήντα συμμετοχές. Στις εννέα ενότητες των εισηγήσεων καταγράφονται τα πρώ- τα βήματα της ΕΑΕ αλλά και η δραστηριότητα των ΓΑΚ τον πρώτο χρόνο της αναδιοργάνωσής τους. Παράλληλα, η διοργάνωση της συνάντησης έχει εξαιρετική σημασία για τα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Πρέβεζας, αφού συμπίπτει με την έναρξη της λειτουργίας τους.

Παρά το γεγονός ότι, το 1991, είχε συσταθεί επιτροπή για την επιμέλεια των κειμένων και την έκ- δοση των πρακτικών, αυτή δεν έγινε ποτέ. Η τύχη αυτής της προεργασίας αγνοείται. Ίσως και να είναι ανεπίκαιρη πλέον η έκδοσή τους, ωστόσο θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν και να ενταχθούν στο αρχείο της Εταιρείας, για ιστορικούς λόγους.

Είχαμε όμως την τύχη, ο Σπύρος Σκλαβενίτης, προϊστάμενος των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Πρέβεζας, να ε- ντοπίσει στο αρχείο της Υπηρεσίας το χειρόγραφο της απομαγνητοφώνησης της Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Αρχειονομία και Ιστορία, μια προβληματική» με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τετραήμερης συνάντησης. Μας έστειλε την ηλεκτρονική μεταγραφή του και αποφασίσαμε τη δημοσί- ευση των πρακτικών της Στρογγυλής Τράπεζας σε συνεργασία με τα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Πρέβεζας, ώστε να αποτελέσουν μια επετειακή έκδοση για τα 25 χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας. Στην έκδοση έ- χουν συμπεριληφθεί το πρόγραμμα της συνάντησης καθώς και ο πίνακας των συμμετεχόντων.

Διαπρεπείς ιστορικοί, έμπειροι ερευνητές και αφοσιωμένοι αρχειακοί συζητούν για τη σχέση της Ιστορίας με τις πηγές της, δηλαδή τη σχέση του ιστορικού και της Ιστορίας με το αρχείο και την Αρχει- ονομία αλλά, παράλληλα, αναζητούν το προφίλ του αρχειακού ως διαχειριστή της πληροφορίας.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 25 χρόνια, οι προβληματισμοί που καταγράφονται είναι ακόμη επίκαιροι και θεωρούμε ότι παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ιστορία των αρχείων και της Αρχειονομίας στην Ελλάδα.


Αθήνα, Μάρτιος 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας